نت سنتر

مجله خبری آنلاین

نت سنتر

مجله خبری آنلاین

نت سنتر

در وب سایت نت سنتر، جدیدترین اخبار از سراسر وب به اطلاع شما خواهد رسید. می توانید با دنبال کردن این وبگاه، از جدیدترین رویدادها مطلع باشید.

بایگانی

۴ مطلب در خرداد ۱۴۰۳ ثبت شده است

۲۰
خرداد

متن آهنگ امیر خوشنگار رویای شبم

ﺷﺪی واﺳﻢ ﻫﻤﻮن روﻳﺎی ﺗﻮ ﺷﺒﻢ
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻴﺨﻮام از ﺧﻮاب ﺗﻮ ﺑﭙﺮم
ﺑﺒﻴﻦ دﻳﮕﻪ ﭼﻘﺪ ﻋﺎﺷﻖ اﻳﻦ دﻟﻢ
ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ روز ﻛﻨﻢ اﻳﻦ ﺷﺒﻢ و

ﺷﺐ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎت ﻣﻴﺎد ﺗﻮ ﺳﺮم
ﻫﻨﻮز از ﻋﻄﺮی ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻢ دادی ﻣﻴﺰﻧﻢ
ﻣﻦ ﻟﺐ دره ﺑﻰ ﺗﻮ اﻓﺘﺎدم از ﻧﻔﺲ و
ﺗﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺎل و ﭘﺮم ﺷﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﭙﺮم

ﺑﻐﻞ اﺳﻤﺖ رو ﺷﻴﺸﻪ ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻴﻜﺸﻢ
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﻋﻪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﻜﺸﻢ
ﻧﺪﻳﺪی ﭼﻘﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ ﺷﻜﺴﺘﻰ دﻟﻢ و
ﺧﻮدت ﺧﻮدﺗﻮ ﻳﻬﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻰ از ﭼﺸﻤﻢ

ﭼﻘﺪه دور ﺑﻮدی ﺷﺪی ﺑﻢ ﻧﺰدﻳﮏ
ﺑﺎ ﺗﻮ از زﻧﺪﮔﻴﻰ ﺟﻠﻮ ام ﺻﺪ ﻫﻴﭻ
روﺷﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟﺎده ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻴﻢ
ﺗﺎ ﺗﻬﺶ ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﻧﻤﻴﺎد ﭼﺸﻢ ﺷﺐ دﻳﮕﻪ ﻣﺎه
ﺻﻮرﺗﺖ ﻧﻘﺶ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ
ﻧﺪﻳﺪه دﻧﻴﺎ ﺷﺒﻴﻪ ﻣﺎ
ﺗﻮ ﻟﺎزﻣﻤﻰ واﺳﻪ اداﻣﻪ راه

ﭘﻴﺶ ﻣﻨﻰ
ﺑﻌﻴﺪه ﻛﻪ
دﻟﻢ دﻳﮕﻪ واﺳﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﺮه
ﻧﻤﻴﺮﺳﻪ ﻛﺴﻰ ﺑﻬﺖ
ﺟﺎﺗﻮ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮه ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻛﻪ
ﺗﻮ دﻧﻴﺎ ﻣﮕﻪ ﻛﻰ ﺷﺒﻴﻬﺘﻪ

ﺷﺪی واﺳﻢ ﻫﻤﻮن روﻳﺎی ﺗﻮ ﺷﺒﻢ
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻴﺨﻮام از ﺧﻮاب ﺗﻮ ﺑﭙﺮم
ﺑﺒﻴﻦ دﻳﮕﻪ ﭼﻘﺪ ﻋﺎﺷﻖ اﻳﻦ دﻟﻢ
ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ روز ﻛﻨﻢ اﻳﻦ ﺷﺒﻢ و

ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﭼﻄﻮرﺷﺪی واﺳﻢ ﻫﻤﻮن روﻳﺎی ﺗﻮ ﺷﺒﻢ
ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻧﻤﻴﺨﻮام از ﺧﻮاب ﺗﻮ ﺑﭙﺮم
ﺑﺒﻴﻦ دﻳﮕﻪ ﭼﻘﺪ ﻋﺎﺷﻖ اﻳﻦ دﻟﻢ
ﻛﻪ ﺑﻰ ﺗﻮ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ روز ﻛﻨﻢ اﻳﻦ ﺷﺒﻢ و

ﺷﺐ ﻣﻴﺸﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﻫﺎت ﻣﻴﺎد ﺗﻮ ﺳﺮم
ﻫﻨﻮز از ﻋﻄﺮی ﻛﻪ ﺗﻮ ﺑﻢ دادی ﻣﻴﺰﻧﻢ
ﻣﻦ ﻟﺐ دره ﺑﻰ ﺗﻮ اﻓﺘﺎدم از ﻧﻔﺲ و
ﺗﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺎل و ﭘﺮم ﺷﻮ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﭙﺮم
ﺑﻐﻞ اﺳﻤﺖ رو ﺷﻴﺸﻪ ﻳﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻴﻜﺸﻢ

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮﻋﻪ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻴﻜﺸﻢ
ﻧﺪﻳﺪی ﭼﻘﺪ ﻣﻴﺨﻮاﻣﺖ ﺷﻜﺴﺘﻰ دﻟﻢ و
ﺧﻮدت ﺧﻮدﺗﻮ ﻳﻬﻮ اﻧﺪاﺧﺘﻰ از ﭼﺸﻤﻢ

آهنگ جدید امیر خوشنگار به نام «رویای شبم»

  • نت سنتر
۱۹
خرداد

 

ترمیم معدل یکی از موضوعات مهم و حیاتی برای دانش‌آموزان است که می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر آینده تحصیلی و شغلی آنها داشته باشد. در این مقاله، به بررسی روش‌های مؤثر برای ترمیم معدل می‌پردازیم و هر مورد را با مثال‌های عملی توضیح می‌دهیم. هدف این است که دانش‌آموزان بتوانند با استفاده از این راهنمایی‌ها، عملکرد تحصیلی خود را بهبود بخشند و به اهداف خود نزدیک‌تر شوند.

۱. تحلیل وضعیت فعلی

برای شروع فرآیند ترمیم معدل، ابتدا باید وضعیت فعلی خود را به دقت تحلیل کنید. بررسی نمرات و شناسایی نقاط ضعف و قوت به شما کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشید. مثال: تحلیل نمرات ترم گذشته فرض کنید شما در ترم گذشته نمرات متفاوتی در دروس مختلف کسب کرده‌اید. در دروس ریاضی و فیزیک نمرات خوبی دارید اما در درس‌های زبان انگلیسی و شیمی ضعیف‌تر عمل کرده‌اید. با تحلیل دقیق این نمرات، می‌توانید به این نتیجه برسید که باید زمان بیشتری را به مطالعه زبان انگلیسی و شیمی اختصاص دهید. این تحلیل به شما کمک می‌کند تا تمرکز خود را بر روی دروس مشکل‌ساز بگذارید و برنامه‌ریزی بهتری داشته باشید.

۲. برنامه‌ریزی مطالعاتی

برنامه‌ریزی مطالعاتی یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در ترمیم معدل است. یک برنامه دقیق و منظم می‌تواند به شما کمک کند تا به صورت مستمر و مؤثر به مطالعه بپردازید. مثال: تنظیم برنامه هفتگی فرض کنید شما یک برنامه هفتگی تنظیم کرده‌اید که شامل زمان‌های مشخص برای مطالعه هر درس است. در این برنامه، روزهای شنبه و دوشنبه را به مطالعه زبان انگلیسی و روزهای یکشنبه و سه‌شنبه را به شیمی اختصاص داده‌اید. همچنین، ساعات خاصی را برای مرور دروس ریاضی و فیزیک در نظر گرفته‌اید. این برنامه منظم به شما کمک می‌کند تا به صورت هدفمند و بدون سردرگمی به مطالعه بپردازید و از زمان خود به بهترین شکل استفاده کنید. برنامه‌ریزی مطالعاتی  

۳. استفاده از منابع آموزشی مناسب

انتخاب منابع آموزشی مناسب و معتبر می‌تواند تاثیر زیادی بر کیفیت مطالعه و ترمیم معدل داشته باشد. مثال: انتخاب کتاب‌های کمک آموزشی فرض کنید شما تصمیم گرفته‌اید برای تقویت زبان انگلیسی خود از یک کتاب کمک آموزشی معتبر استفاده کنید. با بررسی نظرات دیگر دانش‌آموزان و مشاوره با معلمان، یک کتاب مناسب انتخاب می‌کنید که شامل تمرینات و نکات کاربردی برای بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی است. با مطالعه منظم این کتاب و حل تمرینات آن، به تدریج توانایی‌های خود را در این درس تقویت می‌کنید و نمرات بهتری کسب می‌کنید.

۴. شرکت در کلاس‌های تقویتی

کلاس‌های تقویتی می‌توانند به شما کمک کنند تا چطور سریع حفظ کنید و مفاهیم دشوار را بهتر درک کنید و دروس را به صورت عمقی‌تری یاد بگیرید. مثال: شرکت در کلاس‌های آنلاین شیمی فرض کنید شما در درس شیمی مشکل دارید و نمرات پایینی کسب کرده‌اید. با ثبت‌نام در یک کلاس آنلاین تقویتی شیمی، می‌توانید از آموزش‌های تکمیلی و توضیحات بیشتر بهره‌مند شوید. در این کلاس‌ها، معلمان مفاهیم دشوار را با روش‌های ساده‌تری توضیح می‌دهند و به سوالات شما پاسخ می‌دهند. این شرکت در کلاس‌های تقویتی به شما کمک می‌کند تا مفاهیم را بهتر درک کنید و نمرات خود را بهبود بخشید.

۵. تمرین و تکرار مستمر

تمرین و تکرار یکی از روش‌های موثر در یادگیری و تقویت مفاهیم درسی است. با تمرین مستمر، مطالب در حافظه بلندمدت شما ثبت می‌شود و در زمان امتحان به راحتی به یاد می‌آورید. مثال: حل تمرینات ریاضی فرض کنید شما در درس ریاضی مشکل دارید و می‌خواهید نمرات خود را بهبود بخشید. با حل تمرینات مختلف و تکرار مسائل، می‌توانید مفاهیم را به خوبی یاد بگیرید و در امتحانات به راحتی به سوالات پاسخ دهید. به عنوان مثال، هر روز یک ساعت را به حل تمرینات ریاضی اختصاص دهید و به مرور زمان مشاهده خواهید کرد که توانایی شما در حل مسائل ریاضی بهبود یافته است.

۶. مدیریت زمان

مدیریت زمان یکی از مهارت‌های ضروری برای موفقیت در تحصیل است. با مدیریت درست زمان، می‌توانید به تمامی وظایف و مطالعات خود برسید و استرس خود را کاهش دهید. مثال: استفاده از تقویم تحصیلی فرض کنید شما برای مدیریت بهتر زمان خود از یک تقویم تحصیلی استفاده می‌کنید. در این تقویم، تمامی فعالیت‌ها و وظایف خود را به صورت روزانه و هفتگی مشخص می‌کنید. با داشتن یک برنامه منظم، می‌توانید به تمامی فعالیت‌های خود به موقع برسید و از اتلاف وقت جلوگیری کنید. این مدیریت زمان به شما کمک می‌کند تا به صورت مؤثرتر و کارآمدتر به تحصیل بپردازید.

۷. مشاوره تحصیلی

استفاده از مشاوره تحصیلی مخصوصاً مشاوره تحصیلی دورخیز، می‌تواند به شما در برنامه‌ریزی بهتر و یافتن راهکارهای مناسب برای ترمیم معدل کمک کند. مثال: جلسات مشاوره با مشاور تحصیلی فرض کنید شما تصمیم گرفته‌اید از خدمات مشاوره تحصیلی استفاده کنید. در جلسات مشاوره، مشاور به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی کنید و برنامه‌ریزی مناسبی برای بهبود عملکرد تحصیلی خود داشته باشید. با راهنمایی‌های مشاور، می‌توانید به راهکارهای مناسبی برای مقابله با چالش‌ها و مشکلات تحصیلی خود دست یابید و معدل خود را ترمیم کنید. مشاوره تحصیلی

۸. توجه به سلامتی جسمی و روحی

سلامتی جسمی و روحی نقش مهمی در موفقیت تحصیلی دارد. با مراقبت از سلامتی خود، می‌توانید بهتر به تحصیل بپردازید و عملکرد بهتری داشته باشید. مثال: برنامه‌ریزی برای ورزش و استراحت فرض کنید شما برای حفظ سلامتی جسمی و روحی خود برنامه‌ریزی می‌کنید. هر روز صبح نیم ساعت را به ورزش اختصاص می‌دهید و شب‌ها به موقع به خواب می‌روید. با داشتن یک رژیم غذایی سالم و متعادل، انرژی لازم برای مطالعه و فعالیت‌های روزانه را به دست می‌آورید. این توجه به سلامتی به شما کمک می‌کند تا با انرژی و تمرکز بیشتری به تحصیل بپردازید و عملکرد بهتری داشته باشید.   ترمیم معدل نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، استفاده از منابع مناسب، تمرین و تکرار مستمر، و مدیریت زمان است. با تحلیل وضعیت فعلی، برنامه‌ریزی مطالعاتی، شرکت در کلاس‌های تقویتی، مشاوره تحصیلی، و توجه به سلامتی جسمی و روحی، می‌توانید به اهداف تحصیلی خود برسید و معدل خود را بهبود بخشید. این راهنمایی‌ها به شما کمک می‌کنند تا به صورت مؤثر و کارآمد به تحصیل بپردازید و آینده‌ای روشن‌تر برای خود رقم بزنید.  

  • نت سنتر
۱۸
خرداد


امروزه زندگی ما به گونه ای است که ما را بیشتر به سمت استفاده از اپلیکیشن های آنلاین جذب می کند. این اتفاق به دو دلیل اصلی می‌افتد، دلیل اول زمان کمی است که هر یک از ما در اختیار داریم و به همین دلیل سعی می‌کنیم سریع‌ترین و آسان‌ترین راه‌ها را برای انجام کارهای روزانه‌مان انتخاب کنیم، دلیل دوم این است که در هر کجای دنیا به اطرافمان نگاه می‌کنیم. ما دستگاه ها، برنامه ها و ویژگی های به روز و جالبی پیدا می کنیم که ما را تشویق به استفاده از آنها می کند. یکی از اپلیکیشن هایی که در سال های اخیر در بین برخی از کاربران ایرانی محبوب شده است اپلیکیشن روبیکا است. یک برنامه چند منظوره قابل نصب بر روی گوشی های هوشمند.

برنامه پر ویژگی روبیکا به کاربران خود این امکان را می دهد تا در این مکان ساده کارهای روزمره خود را انجام دهند، مانند پرداخت قبوض، تماشای برنامه های ورزشی تلویزیون، تماشای فیلم و سریال، برقراری ارتباط با سایر کاربران از جمله فعالیت های آموزشی. می توان گفت اپلیکیشن روبیکا امکانات و قابلیت های گسترده ای را در اختیار کاربران خود قرار می دهد، اما اتهامات و اتهامات جدیدی که به اپلیکیشن روبیکا وارد شد از یک سو مشکلات قانونی و از سوی دیگر مشکل ساز شد. و سوالاتی در ذهن کاربران این اپلیکیشن وجود دارد. در این مقاله به بررسی ویژگی ها و پیچیدگی های اپلیکیشن روبیک می پردازیم و سپس به بررسی آخرین مسائل مربوط به این اپلیکیشن می پردازیم، پس تا پایان این مقاله برای دانلود روبیکا جدید با اپ ناب همراه باشید.

آیا مکعب های روبیک تمیز هستند؟

روبیکا یک اپلیکیشن ایرانی است که توسط شرکت توسکا طراحی شده است. شرکت توسکا خود یک شرکت توسعه کسب و کار است که فعالیت خود را از ۲۵ مهر ۱۳۹۵ آغاز کرد و در حال حاضر سهامداران آن سه شرکت ارتباطات سیار ایرانی، شرکت سرمایه گذاری نور دنا و شرکت نقش اول کتف هستند که همگی متعلق به اپراتور Humble Aol هستند. یکی از اولین محصولات شرکت توسعه کسب و کار توسکا، اپلیکیشن روبیک بود که در سال های اخیر محبوبیت زیادی در بین برخی از کاربران ایرانی به دست آورده است.

این اپلیکیشن در اواخر سال ۲۰۱۸ پس از شروع همه‌گیری کرونا و از طریق آموزش آنلاین محبوب شد، زیرا یکی از امکانات این برنامه برگزاری کلاس‌های آنلاین و برقراری ارتباط بین دانش‌آموزان و معلمانشان بود. روبیکو البته ویژگی های جالب دیگری هم داشت که حتی قبل از این روند هم باعث محبوبیت آن می شد، از جمله امکان استفاده از خدمات آنلاین بدون استفاده از حجم اینترنت برای مشترکین اپراتورهای همراه اول و ایرانسل. گفته می شود حدود 3 میلیون کاربر از ویژگی های مختلف اپلیکیشن روبیکا استفاده می کنند. برای آشنایی بیشتر با این برنامه، نگاهی به خدمات و ویژگی های آن خواهیم داشت.

مکعب های روبیک چیست؟

قبل از هر چیز بد نیست بدانید که برنامه روبیک به دلیل مشکلات حقوقی اخیر از طریق برنامه هایی مانند گوگل پلی و کافه بازار قابل دانلود نیست. برای استفاده از این برنامه باید وارد وبسایت روبیک شوید، در این وبسایت می توانید روبیک را مستقیما دانلود کرده و از امکانات آن استفاده کنید، پس از دانلود و نصب این برنامه باید شماره تلفن خود را روی آن ثبت کنید تا بتوانید وارد برنامه تبدیل شوید. حوزه اصلی برنامه روبیک از پنج بخش اصلی به نام‌های تنظیمات، ارائه، روبینو، مسنجر و خدمات تشکیل شده است.

تنظیمات

در بخش تنظیمات می توانید به اطلاعات حساب کاربری خود مانند نام، شناسه کاربری، تصویر پروفایل و بیوگرافی و همچنین تنظیمات ظاهری برنامه، تنظیمات ذخیره سازی داده ها، بخش حریم خصوصی و امنیت، مقالات و تاریخچه تماس ها، اعلان ها دسترسی داشته باشید کنترل والدین. . بخش هایی وجود دارد که کاربر می تواند با توجه به نیاز خود آنها را تنظیم کند.

در رفتن

قسمت Showcase دقیقا مشابه قسمت Explore پلتفرم اینستاگرام است و از طریق آن می توانید به صورت تصادفی عکس ها و ویدیوهایی را که دوست دارید پیدا کنید. در بالای این قسمت قسمت جستجو وجود دارد که با جستجوی موضوع مورد نظر می توانید تصاویر و فیلم های مرتبط با همان موضوع را پیدا کنید. برنامه روبیکا در این بخش شامل بخش های پیشنهادی خرید، سرگرمی، ورزش، دانش، مد و لباس، رستوران، آرایش و زیبایی، فیلم و موسیقی، طبیعت و گردشگری، خودرو، هنر و مذهب می باشد که از طریق آن می توانید مطالب بصری مختلف را مشاهده کنید .

روبینو

بخش Rubino همچنین به کاربران این امکان را می دهد که محتوای تصویر خود را با شبیه سازی پروفایل اینستاگرام در برنامه Rubica ارسال کنند. این بخش نیز مانند قسمت اینستاگرام دارای دو بخش پست و استوری است که کاربران می توانند از طریق این دو بخش عکس های خود را با سایر کاربران اپلیکیشن روبیکا به اشتراک بگذارند.

پیام

قسمت بعدی مقاله مسنجر روبیکا است که می توان گفت شبیه اپلیکیشن واتس اپ است، به این ترتیب کاربران می توانند با اجازه دادن به اپلیکیشن برای دسترسی به لیست خود، پیام هایی را به لیست مخاطبین خود ارسال کنند. در این قسمت کاربران فقط می توانند به مخاطبینی که در اپلیکیشن روبیکا نیز عضویت دارند پیام ارسال کنند و از قسمت پیام رسانی استفاده کنند. علاوه بر این می توان در مسنجر روبیکا مانند واتس اپ گروه و کانال ایجاد کرد و کاربران می توانند از این طریق در اپلیکیشن روبیکا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

روبیکا چه خدماتی دارد؟

قسمت اصلی و پرطرفدار اپلیکیشن روبیکا قسمت خدمات است که امکانات مختلفی را در اختیار کاربران قرار می دهد که در ادامه با هر یک از این امکانات بیشتر آشنا می شویم.

برقراری ارتباط

یکی از ویژگی های این بخش امکان برقراری تماس صوتی با سایر کاربران این اپلیکیشن است. لیست مخاطبین شما همان است که قبلاً در مورد آن صحبت کردیم. اما می توانید کاربران جدیدی را به این لیست اضافه کنید.

خرید سیم کارت و بسته های شارژ اینترنت

سایر خدمات به کاربران امکان خرید بسته های شارژ سیم کارت و بسته های اینترنت را می دهد. این تسهیلات برای کاربران سه اپراتور همراه اول ایران سل و رایت تل فعال شده است. و می توانند این بسته ها را با شارژ کیف پول خود در روبیکا خریداری کنند.

فیلم ها و برنامه های تلویزیونی

امکان دیگری که کاربر می تواند در قسمت سرویس برنامه روبیکا بیابد، تماشای فیلم و سریال است. فیلم و سریال ایرانی، بخش آموزشی و سرگرمی، انیمیشن، فیلم و برنامه تلویزیونی هندی، فیلم و برنامه تلویزیونی کره ای، فیلم پلیسی، فیلم اکشن، فیلم مستند، فیلم کمدی، فیلم ترسناک، فیلم و تئاتر ویژه ناشنوایان، از جمله گروه هایی در فیلم alt و آنها مجموعه ای از سوالات روبیک هستند. مشاهده این برنامه ها برای کاربران همراه اول و ایرانسل نیز رایگان است. بخش دیگری از این بخش به انیمیشن های قابل استفاده برای کودکان و نوجوانان اختصاص دارد. روبیکا به والدین اجازه می دهد تا قسمت های مختلف برنامه را برای فرزندان خود مسدود کنند تا کودکان و نوجوانان بتوانند از تماشای انیمیشن در روبیکا با کنترل والدین لذت ببرند.

کانال رسمی تروئیکای ورزشی

در ادامه قسمت خدمات سامانه روبیک، سه جزء پرطرفدار دیگر وجود دارد که شامل کانال رسمی ورزش، کتابفروشی آنلاین و کانال های پرمخاطبی که در خود سامانه روبیک وجود دارد می باشد. در کانال رسمی ورزش سه کاربران می توانند به صورت لحظه ای از نتایج مسابقات مختلف ورزشی از جمله فوتبال مطلع شوند و پخش آنلاین شبکه ورزش سه نیز از این قسمت قابل دسترسی است.

کتابفروشی آنلاین

در کتابفروشی اینترنتی کاربران می توانند انواع کتاب های الکترونیکی و صوتی را با قیمت مناسب خریداری کنند و مکعب روبیک را برای خود بیاموزند. این بخش همچنین دارای بخش‌های ویژه‌ای برای یافتن آسان نمایندگی‌ها می‌باشد که می‌توان به پرمخاطب‌ترین روزنامه‌های ایران، خرده‌فروشی‌های کودک و نوجوان، روان‌شناسی کودکان و نوجوانان، هنر و سرگرمی، خاطرات، زندگی‌نامه و کتاب‌های انگیزشی اشاره کرد.

کانال های محبوب

کانال های محبوب روبیک در بخش خدمات، کانال رسمی مردم، برنامه ها و مشاغل مختلف هستند. کانال های ایران خودرو، دیرین دیرین و دیجی تخفیف از جمله کانال های موجود در اپلیکیشن روبیکا هستند و کاربران می توانند با عضویت در آنها از محتوای آن ها استفاده کنند.

کیف پول

یکی از خدمات اصلی اپلیکیشن روبیکا این است که کاربران آن می توانند در همان اپلیکیشن به کیف پول دیجیتال خود پول اضافه کنند تا به راحتی خریدهای درون برنامه ای انجام دهند. با هر مبلغی می توانید یک کیف پول دیجیتال را در اپلیکیشن روبیکا بارگذاری کنید و با این مبلغ می توانید دانلود، بسته های اینترنتی یا سایر خدمات درون برنامه ای روبیکا را خریداری کنید.

دفتر خاطرات

روبیکا به کاربران خود امکان دسترسی به محتوای خبرگزاری های مختلف از جمله مهر، ایسنا، تسنیم و فارس را می دهد. این به کاربران اجازه می دهد تا رسانه های خبری را انتخاب کرده و اخبار خود را دنبال کنند.

یک دنیا لطف

یکی دیگر از گزینه هایی که این اپلیکیشن به کاربران خود ارائه می دهد انجام امور خیریه است، بخش دنیای احسان کمپین های مختلف خیریه و خیریه را ارائه می دهد و کاربر می تواند در تمامی این کمپین ها شرکت کند. برخی از این پروموشن ها به صورت دائمی فعال هستند و شما می توانید هر زمان که بخواهید در فعالیت های آنها شرکت کنید و برخی دیگر از تبلیغات پس از وقوع فاجعه یا حادثه مانند سیل یا زلزله فعال می شوند.

  • نت سنتر
۱۳
خرداد

 

لوازم تجهیزات فوتبال شامل توپ فوتبال، کفش فوتبال، لباس‌های ورزشی، محافظ دنده (مانند محافظ دندان، ماسک و محافظ زانو)، دستکش دروازه بانی، کاپشن و لباس‌های گرم در دماهای سرد، کیف ورزشی، پرچم و نشانگرهای زمین، ساعت و دستبند ورزشی، و ابزارهای تمرینی است. این لوازم نه تنها برای اجرای بازی‌ها و تمرینات بهتر و با کیفیت، بلکه برای حفظ ایمنی و راحتی بازیکنان نیز حائز اهمیتند. با این تجهیزات، فوتبالیست‌ها می‌توانند بهترین اجرای ممکن را در زمین داشته باشند و در عین حال از آسیب‌های احتمالی جلوگیری نمایند

توپ فوتبال

توپ فوتبال، به عنوان اصلی‌ترین وسیله بازی در این ورزش، نقش بسیار برجسته و بحرانی دارد. طراحی و ویژگی‌های فنی توپ، تأثیر مستقیم بر کنترل، حرکات، و دقت بازیکنان در زمین دارد. توپ‌های فوتبال عمدتاً از چرم طبیعی یا مواد مصنوعی با کیفیت ساخته می‌شوند. چرم طبیعی برای توپ‌های حرفه‌ای بسیار محبوب است؛ زیرا این مواد به بازیکنان احساس حساسیت و کنترل بیشتری را در تماس با توپ می‌دهند.

ابعاد و وزن توپ، توسط سازمان فوتبال جهانی (FIFA) مشخص شده‌اند تا هماهنگی در همه مسابقات جهانی حاکم باشد. توپ‌های با کمترین جلوه‌های جانبی و تغییرات در حرکت در هوا انتخاب می‌شوند. تکنولوژی‌های پیشرفته مانند لایه‌های داخلی توپ، برای حفظ فشار و ویژگی‌های توپ در طول زمان استفاده می‌شوند.

کفش فوتبال

کفش فوتبال، به عنوان یک عنصر اساسی در تجهیزات بازیکنان، نقش بسیار حیاتی در اجرای عملکرد بهینه و دستیابی به مهارت‌های بالا در زمین فوتبال دارد. این کفش‌ها با توجه به نوع زمین مورد استفاده (چمن مصنوعی یا طبیعی)، طراحی و ساخته می‌شوند. طراحی کفش‌های فوتبال با هدف افزایش کنترل بر توپ، تسلط به فنون حرکتی، و حفظ استقرار در زمین انجام می‌شود. با کیفیت بودن و استفاده از مواد مقاوم در ساخت کفش، ماندگاری آنها در برابر زحمات و فشارهای مختلف زمین فوتبال را تضمین می‌کند.

کفش‌های فوتبال معمولاً دارای پایه‌های خاصی به نام “طلاق” هستند که بستگی به نوع زمین، میزان چسبندگی و حرکات مورد نظر بازیکن تغییر می‌کند. همچنین، بخش بالایی کفش‌ها از جنس‌های مختلفی مانند چرم طبیعی، مصنوعی یا ترکیبی ساخته می‌شود تا انعطاف پذیری، سبکی، و مقاومت مناسب را فراهم کند.

لباس فوتبال ( لباس و شورت فوتبال)

لباس فوتبال، به عنوان جزء حیاتی از تجهیزات بازیکنان، نقش مهمی در اجرای بازی و ایجاد تیمی هماهنگ بازیکنان دارد. طراحی لباس‌های فوتبال با توجه به تعدادی از عوامل اساسی انجام می‌شود. این لباس‌ها عمدتاً از جنس‌های مانند پلی استر یا نایلون تهیه می‌شوند که مقاومت مناسبی در برابر فشارها و شرایط مختلف آب و هوا دارند. طراحی لباس فوتبال شامل جوراب، شورت و محافظ زانو می‌شود که به افزایش راحتی بازیکنان و حفاظت در مقابل آسیب‌های احتمالی کمک می‌کند.

لباس‌های فوتبال نه تنها وظیفه حمایت از بازیکنان در مقابل ضربات و آسیب‌های جسمی را دارند بلکه علاوه بر این، جزء جلب توجه و شناخت تیم‌ها نیز هستند. طراحی لباس‌ها شامل استفاده از رنگ‌ها و الگوهای منحصر به فرد بر اساس شناخته‌شدگی تیم و نمایانگر هویت آن است. همچنین، لوگوها و نام تیم که بر روی لباس‌ها قرار می‌گیرند، به عنوان نمادهای شناخته‌شده و تبلیغاتی برای بازیکنان و تیم‌ها عمل می‌کنند.

محافظ ساق پا

محافظ ساق پا یک جزء اساسی و ضروری در تجهیزات بازیکنان فوتبال است که نقش بسیار مهمی در حفاظت از بازیکنان در برابر ضربات و آسیب‌های ممکن دارد. این محافظان به عنوان تکمیل‌کننده لباس فوتبال استفاده می‌شوند و از جنس‌های متنوعی از جمله فوم، لاستیک، یا پلاستیک تهیه می‌شوند که دارای خصوصیات ضربه‌گیری و انعطاف‌پذیری مناسبی هستند.

محافظ ساق پا با نصب آسان و قابل تنظیم روی ساق بازیکنان، به دلیل وزن کم و طراحی هوشمندانه، حفاظت از این قسمت حساس بدن را فراهم می‌کند. این محافظان اغلب دارای طراحی ارگونومیک هستند که به شکل و ساختار ساق پاها نزدیک شده و از حرکات طبیعی بازیکنان تأثیر کمی برمی‌آورند.

جوراب مخصوص فوتبال

جوراب‌های مخصوص فوتبال، به عنوان یک عنصر حیاتی از تجهیزات بازیکنان، نقش بسیار مهمی در کامل کردن لباس و تأثیر بر کارایی و راحتی آنان در زمین دارند. این جوراب‌ها عمدتاً از جنس‌های نخی خاص مانند پلی استر یا نایلون ساخته می‌شوند که به خوبی تنفس پذیری، انعطاف‌پذیری، و مقاومت در برابر رطوبت را فراهم می‌آورند. طراحی جوراب‌های فوتبال نیز به شیوه‌های مختلفی صورت می‌پذیرد، از جمله طراحیهای معمولی یا تاپرهای بلند که بالای ساق پا را فراگیرند.

یکی از ویژگی‌های مهم جوراب‌های فوتبال، طراحی با کیفیت و مقاومی است که از شکستن و یا ساییدگی جلوگیری می‌کند. همچنین، این جوراب‌ها دارای الاستیسیته مناسبی هستند تا راحتی حرکات بازیکنان را تضمین کنند و همچنین به خوبی بر روی ساق پاها چسبیده و حفظ شکل ایده‌آل جلوه دهند. ویژگی‌های تهویه و جذب رطوبت از دیگر خصوصیات مهم این جوراب‌هاست که باعث حفظ پاها از عرق و بهبود راحتی طولانی‌مدت می‌شود.

کیف و کوله ورزشی

کیف و کوله ورزشی، به عنوان یکی از لوازم اساسی هر ورزشکار، نقش حیاتی در حمل و نقل تجهیزات و وسایل ورزشی دارند. این لوازم علاوه بر اینکه برای حمل لباس‌های ورزشی و کفش، به عنوان یک حامل مطمئن برای اجناس شخصی و ملزومات دیگر در هنگام تمرینات و بازی‌ها عمل می‌کنند، دارای طراحی‌های متنوعی همچون کوله‌های سپر، کوله‌های دستی، یا کیف‌های زینتی هستند.

کوله و کیف ورزشی اغلب از جنس‌های مقاوم و ضدآب تهیه می‌شوند تا محتویات داخل آنها در برابر شرایط جوی و فشارهای مختلف محافظت شود. طراحی این لوازم نیز به گونه‌ای است که فضای کافی برای قرار دادن لباس‌های ورزشی، حوله، آب، کفش و وسایل دیگر را فراهم کند. از جمله امکانات اضافی ممکن است جیب‌های جانبی برای نگهداری ملزومات کوچک، طراحی‌های بندی که از نظر سلامتی بازیکن مناسب باشند، و فناوری‌های مختلف مانند تهویه‌های هوا برخوردار باشند.

 

  • نت سنتر